תרשים .8 תוחלת חיים לפי קבוצות אוכלוסייה עיקריות ומין בישראל, 2014-1949