תרשים .7 שיעורי תמותה ל־1,000 באוכלוסייה, לפי קבוצות דת בישראל, 2014-1950