תרשים .3 מספר המהגרים לישראל ממדינות נבחרות, 2015-1948