תרשים .2 מהגרים נכנסים )עולים חדשים( ויוצאים )תוספת נטו למאגר בחו"ל( בישראל, באלפים, 2015-1948