תרשים .1 האוכלוסייה בישראל לפי קבוצות עיקריות, 2015-1948