איור א - מתוך: שרון ,בניין בית המשפט העליון, עמ' 35