מקורות

אבינון , י ' ( . ( 2005 שפה , חינוך ופוליטיקה . בתוך נ ' אלוני ( עורך ) , כל שצריך להיות אדם ( . ( 165 - 160 תל - אביב : מכון מופ " ת והקיבוץ המאוחד . אדלר , מ ' ( . ( 2005 השלכה איכותית ושוויוניות כבסיס לחינוך הומניסטי ואזרחות דמוקרטית . בתוך נ ' אלוני , ( עורך ) , כל שצריך להיות אדם ( . ( 437 - 434 תל אביב : מכון מופת והקיבוץ המאוחד . אוחנה , מ ' ( . ( 2007 ישעיהו ליבוביץ ' מהגות לחינוך . קריית ביאליק : אח בע "מ והמכללה האקדמית לחינוך , גורדון . אלג ' אברי , מ " ע ( . ( 2001 השכל המוסרי הערבי - מחקר ניתוח ביקורתי למערכת הערכים בתרבות הערבית . ( בערבית ) . מרכז מחקר האיחוד הערבי , בירות , לבנון . בובר , מ ' ( . ( 1959 בסוד שיח . ירושלים : מוסד ביאליק . בובר , מ ' ( . ( 1962 פני אדם . ירושלים : מוסד ביאליק . בילסקי , ר ' ( . ( 2004 מקסם האושר . ירושלים : כרמל . בן - זאב , א ' ( . ( 1998 ישר מהלב : רגשות בחיי יומיום . תל אביב : זמורה ביתן . בן - נפתלי , מ ' ( . ( 2006 הביקור של חנה ארנדט . ירושלים : מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד . בק , ש ' ( תשס " ו ) . טכנאות כחזון בהכשרת מורים . באר שבע ...  אל הספר
מכון מופ"ת