תוכן העניינים

הקדמה / ד " ר מוחמד עיסאווי ....................................................................... 5 מבוא 7 ........................................................................................................... פרק ראשון : רקע עיוני פילוסופי למושג אחריות .......................................... 11 . 1 מהי אחריות 11 ......................................................................................... . 2 חירות על פי סארטר , לוינס ובובר ........................................................ 14 . 3 האני והאחר על פי סארטר , לוינס ובובר .............................................. 16 . 4 אחריות על פי סארטר , לוינס ובובר ..................................................... 27 . 5 בין אחריות אישית , אחריות כלפי כלל האנושות ואחריות דיאלוגית 39 .... . 6 אחריות ותפקיד .................................................................................... 42 . 7 אחריות רגשית ..................................................................................... 48 . 8 הזדהות ואמפתיה ....  אל הספר
מכון מופ"ת