לוח 9.15 סיכום מגמות השינוי ב־,2015-2013 ערבים ויהודים