לוח 9.14 סיכום מגמות השינוי ב־,2013-2012 ערבים ויהודים