לוח 9.13 סיכום מגמות השינוי ב־,2015-1976 ערבים ויהודים