תרשים 9.2 עמדות סרבניות, יהודים, 2015-1980 (באחוזים)