לוח 9.12 מגמת שינוי בעמדות סרבניות נבחרות, יהודים, 2015-1980 (באחוזים)