תרשים 9.1 עמדות לוחמניות וסרבניות, ערבים, 2015-1976 (באחוזים)