לוח 9.10 מגמת שינוי בעמדות לוחמניות נבחרות, ערבים, 2015-1976 (באחוזים)