לוח 9.9 מגמת שינוי בעמדות נבחרות, יהודים, 2015 ,2013-2003 (באחוזים)