לוח 9.8 מגמת שינוי בהתנסויות עם ערבים, יהודים, 2015 ,2013-2003 (באחוזים)