לוח 9.7 מגמת שינוי בהגדרה עצמית לפי זרם פוליטי, יהודים, 2015-2003 (באחוזים)