לוח 9.6 מגמת שינוי בתוצאות הבחירות לכנסת לפי זרם פוליטי, 2015-1999 (באחוזים ובמנדטים)