לוח 9.3 מגמת שינוי בעמדות נבחרות, ערבים, 2015-2003 (באחוזים)