לוח 9.2 מגמת שינוי בהשתתפות בפעולות מחאה ובאירועי זיכרון, ערבים, 2015-2003 (באחוזים)