לוח 9.1 מגמת שינוי בהתנסויות עם יהודים, ערבים, 2015-2003 (באחוזים)