פרק תשיעי מגמות שינוי

מגמות השינוי בעמדות הערבים והיהודים בנושא היחסים הבין קהילתיים ביניהם נבדקו בתקופת המדד ( 2015 - 2003 ) ובתקופה ממושכת יותר שתחילתה בסקר הראשון של הערבים ב 1976 ובסקר הראשון של היהודים ב . 1980 רק מעקב לאורך שנים יכול לאתר מגמות שינוי מהימנות מעבר לטעויות מדידה ודגימה שיש בכל סקר וסקר בנפרד . בלוחות הבאים מוצגים הנתונים לשנים 2015 - 2003 ( מגמות לטווח קצר ) ולשנים 2015 - 1976 ( מגמות לטווח ארוך ) . בלוחות מסומנות לכל שאלה שלוש מגמות : המגמה הכללית לכל התקופה 2015 - 2003 או , 2015 - 1976 המגמה לשנים 2013 - 2012 והמגמה ל . 2015 - 2013 בחינת המגמה לשנים 2013 - 2012 נועדה לבדוק אם חל שינוי מגמה ב 2013 לעומת השנה הקודמת ובחינת המגמה לשנים 2015 - 2013 מטרתה לבדוק אם השינוי שחל ב 2013 הוא יציב או חולף . בכל שאלה ניתן ציון מגמה : פלוס ניתן למגמה התומכת בדו קיום , מינוס למגמה המזיקה לדו קיום ואפס להעדר מגמה ( יציבות או אי שינוי ) . הקריטריון לשינוי הוא עלייה או ירידה של 5 % או יותר בשיעור המחזיקים בעמדה . ניתוח ממצאי המדד מאז 2003 והנתונים החלקיים מאז 1976 מזהה שלוש מגמות . בקרב הערבים מס...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ