לוח .8.3 ניתוח רגרסיה של המנבאים הטובים ביותר של סולם דו־קיום, יהודים, 2015