פרק שמיני מנבאים

בניתוח ממצאי סקרי המדד בנוגע ל 16 סוגיות המפתח בפרקים 7 - 2 הראינו באופן ברור ועקבי שערבים ויהודים אינם עשויים מקשה אחת בעמדותיהם כלפי המדינה והצד האחר , אלא נבדלים לקבוצות אוכלוסייה בעלות מאפיינים קבועים . הרקע של ערבים בעלי העמדות הביקורתיות ולעתים גם הרדיקליות שונה מהרקע של ערבים שמקבלים את הסטטוס קוו וחותרים לתיקונים בו . בדומה לכך היהודים הליברלים פחות והמחזיקים בעמדות סובלניות ושוויוניות פחות כלפי המיעוט הערבי שונים במאפייניהם מהיהודים התומכים בדו קיום על בסיס של שוויון וכבוד הדדי . עד כה נבדקה בנפרד השפעתו של כל אחד מהגורמים המעצבים את העמדות ביחסי ערבים יהודים . מכיוון שיש קשר ביניהם ולא נמדדה ההשפעה הנקייה של כל גורם , מתעוררות שתי שאלות : מהו כושר הניבוי הכולל של כל גורמי העיצוב הללו יחד ? ומהם המנבאים הטובים ביותר ? לשם כך יש לתת ציון מספרי כולל לכל נשאל על סולם דו קיום ( מידת הליברליות רדיקליות ביחס לצד האחר ) ואחר כך לבצע בדיקות סטטיסטיות לניבוי ציון זה . סולם דו - קיום על בסיס ששת הפריטים למדידת דו קיום ערבי יהודי שהוצגו בלוח 4 . 1 לעיל נבנה סולם דו קיום . לכל תשובה התומ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ