תרשים 7.3 צופים שהיחסים בין ערבים ויהודים יורעו, ערבים ויהודים, 2015 ,2013-2003 (באחוזים)