לוח 7.10 הערכת השינוי במצב האישי כערבי במדינה, ערבים, 2015 (באחוזים)