לוח 7.9 הערכת מצב היחסים בין ערבים ליהודים, ערבים ויהודים, 2015 ,2013 ,2012 ,2003 (באחוזים)