לוח 7.8 תכניות להסדרת התיישבות הבדואים בנגב, ערבים ויהודים, 2013 (באחוזים)