לוח 7.7 שירות אזרחי של צעירים ערבים, ערבים ויהודים, 2015 ,2013 ,2012 (באחוזים)