תרשים 7.2 תומכים בשינויי משטר ומדיניות, יהודים, 2015 ,2013-2003 (באחוזים)