תרשים 7.1 תומכים בשינויי משטר ומדיניות, ערבים, 2015 ,2013-2003 (באחוזים)