לוח 7.6 הצעדים שהיהודים מוכנים לעשות לשם שיפור היחסים בין ערבים ויהודים, יהודים, 2012-2009 (באחוזים)