לוח 7.3 אפשרויות שינוי משטר, יהודים, 2015 ,2013 ,2012 ,2003 (באחוזים)