לוח 7.2 אפשרויות שינוי משטר, ערבים, 2015 ,2013 ,2012 ,2003 (באחוזים)