לוח 7.1 אסטרטגיה להסדרת היחסים בין ערבים ויהודים בישראל, ערבים ויהודים, 2013-2012 (באחוזים)