תרשים 6.5 השתתפו אי פעם בפעולות מחאה ובאירועי זיכרון, ערבים, 2015 ,2013-2003 (באחוזים)