תרשים 6.3 סבורים שישראל היא דמוקרטיה גם לערבים ותומכים במחאה בחוץ לארץ, ערבים ויהודים, 2015 ,2013-2003 (באחוזים)