לוח 6.13 אמצעי מאבק לא חוקיים, ערבים, 2015 ,2013 ,2012 ,2003 (באחוזים)