לוח 6.12 השתתפות באירועי זיכרון בשנת ,2015 ערבים, 2015 (באחוזים)