לוח 6.11 השתתפות בפעולות מחאה ובאירועי זיכרון, ערבים, 2015 ,2013 ,2012 ,2003 (באחוזים)