לוח 6.10 אמצעי מאבק חוץ־פרלמנטריים, ערבים ויהודים, 2015 ,2013 ,2012 ,2003 (באחוזים)