תרשים 6.2 סבורים שהמדינה צריכה לתת לאזרחים הערבים סמכויות לניהול עצמי של מוסדות הדת, החינוך והתרבות שלהם, ערבים ויהודים, 2015 ,2013-2003 (באחוזים)