לוח 6.8 אוטונומיה לערבים בישראל, יהודים, 2015 ,2013 ,2012 ,8002 ,2003 (באחוזים)