לוח 6.7 אוטונומיה לערבים בישראל, ערבים, 2015 ,2013 ,2012 ,2003 (באחוזים)