לוח 6.3 עמדה כלפי הרשימה המשותפת, ערבים ויהודים, 2015 (באחוזים)