תרשים 6.1 לא נותנים אמון במנהיגים הערבים בישראל ומבקרים אותם, ערבים ויהודים, 2015 ,2013-2011 (באחוזים)