לוח 6.2 אי אמון במנהיגים הערבים בישראל, ערבים ויהודים, 2015 ,2013-2011 (באחוזים)