לוח 6.1 אמון במוסדות ההנהגה הערבית בישראל, ערבים ויהודים, 2015 ,2013 ,2012 ,2003 (באחוזים)