תרשים 5.3 סבורים ששייכותם החשובה ביותר היא אזרחות ישראלית, ערבים ויהודים, 2015 ,2013-2003 (באחוזים)